Our traffic — worse than Italy’s?

Photo / NZME.
Photo / NZME.